Tjenester


Teambygging handler om å:

 • Skape felles logisk modell for menneskelig atferd
 • Redusere uproduktive konflikter
 • Identifisere styrker og muligheter i gruppen
 • Identifisere tilstanden i spesifikke organisatoriske lag eller funksjoner
 • Benytte en metode som er enkel å forstå og praktisk gjennomførbar
 • Bygge forståelse for normer og kultur
 • Forstå hvordan personer trives, som del av teamet.

 

Prosjektledelse handler om å:

Sikre et vellykket prosjekt med tydelig oppgavebeskrivelse, klart definerte målbare mål, motiverte ressurser, god forankring, forståelig prosjektplan og besluttsom ledelse. Prosjektmiljøet må vœre basert på enhetlig målfokus og sammensatt for å skape gode løsninger innenfor besluttede rammer (TEAM – Together Each Achieve More). Prosjektledelsen må motivere og støtte prosjektressursene, og skjerme de for støy. Fokus på planlagte oppgaver for å sikre riktig kurs mot mål.

 

Kickoff-fasilitering handler om å:

Samle alle interessentene i et prosjekt for å komme fram til en felles forankret handlings-plan. Dette kan med fordel være en integrert del av en teambyggingsprosess, der alle deltakerne før kickoff har hatt et individuelt møte med fasiltiator for å avklare preferanser og interesser i prosjektet. På startkickoff gjennomgås en kreativ strukturert prosedyre for å komme fra utfordring til løsning.

 

Problemløsning handler om å:

Starte med å analysere situasjonen og finne årsak til problemet. Drøft løsningsalternativer og ta en beslutning. Sørg for at valgt løsningsalternativ er godt forankret. Følg gjennomføringen tett og gjør justeringer raskt hvis nødvendig. Det er bedre å ta en feil beslutning enn ikke å ta en.

 

Rekruttering handler om å:

 • Foreta en grundig jobbanalyse
 • Sette opp krav til kompetanse og personlige egenskaper til ønsket kandidat
 • Ut i fra ovenstående finne rett kandidat
 • Benytte metoder og verktøy som bidrar til å finne den beste kandidaten
 • Forstå og se hvordan kandidaten vil passe inn i eksisterende team
 • Gjennomføre en ryddig prosess for alle interessentene